Reklamacje

W przypadku wady towaru mogą Państwo złożyć reklamację.
Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
CAPITOL Maciej Król odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania – o ile Klient zawiadomi o wadzie i złoży jedno z poniższych żądań w ciągu roku od zauważenia wady.

W celu złożenia reklamacji mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacyjnego. Wypełniony formularz można przesłać na adres:
CAPITOL Maciej Król
Osiedle Śląskie 11b/5, 65-547 Zielona Góra
Reklamacja może być także złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kashmir.pl, następnie zamówiony zostanie kurier na koszt sklepu internetowego KASHMIR.PL
Uprzejmie prosimy o wysłanie reklamowanego towaru – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu oraz dołączenie do formularza reklamacyjnego dowodu zakupu.
Reklamowany towar powinien być wysłany do nas wraz z wszelkimi dodatkami otrzymanymi w przesyłce.
Prosimy w formularzy także o wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
KASHMIR.PL rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie jej rozpatrzenia Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna, jeżeli Klient zgłosił żądanie naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.
KASHMIR.PL wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy, zwrot nastąpi niezwłocznie.
Klient samodzielnie decyduje czy korzysta z uprawnień reklamacyjnych czy z uprawnień gwarancyjnych, o ile mogą one być zastosowane w konkretnym przypadku.